Placówka → Ochrona danych osobowych
Zapisz się na wizytę.Rejestracja online
Klauzula informacyjna – Centrum Reumatologii
i Rehabilitacji w Bydgoszczy
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Szanowni Państwo,

Ochrona danych osobowych stanowi dla nas priorytet. Niezależnie od tego czy jesteście Państwo naszymi pacjentami, czy też są Państwo z nami związani na podstawie innych umów, ochrona Państwa danych osobowych jest dla nas niezwykle istotna.

Na podstawie niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych chcielibyśmy w sposób przejrzysty poinformować wszystkich odwiedzających naszą placówkę o celu, rodzaju oraz zakresie pobieranych, wykorzystywanych i przetwarzanych przez nas danych osobowych oraz poinformować o przysługujących Państwu prawach.

Korzystanie z naszych serwisów internetowych jest co do zasady możliwe bez podawania danych osobowych. Jeśli jednak chcielibyście Państwo skontaktować się z nami za pośrednictwem np. e-maila, przetwarzanie Państwa danych osobowych może okazać się konieczne.

Dane podawane przez Państwa w przypadku wykonywania czynności mających na celu ratowanie życia i zdrowia przetwarzane są zgodnie z każdorazowo aktualnymi regulacjami ustawowymi dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Jeśli przetwarzanie Państwa danych osobowych jest konieczne, a nie ma ustawowych podstaw do takiego przetwarzania, pozyskujemy co do zasady zgodę niezbędną do przetwarzania danych.

Jako Centrum odpowiedzialne za przetwarzanie danych ustaliliśmy środki techniczne i organizacyjne w celu zagwarantowania jak najwyższego poziomu ochrony Państwa danych osobowych.

Jeśli chcielibyście Państwo skontaktować się z nami, nie przekazując w tym celu danych, możliwe jest nawiązanie z nami kontaktu telefonicznego.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Reumatologii i Rehabilitacji („Centrum”) z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Markwarta 8.

Jako administrator danych jesteśmy odpowiedzialni za zbieranie i przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych w związku z prowadzeniem naszej działalności.

Cele przetwarzania danych osobowych

Centrum przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

 • prowadzenie działalności leczniczej,
 • podejmowanie działań zmierzających do zawarcia umowy z Centrum (art. 6 ust. 1 lit. B RODO, art. 6 ust 1 lit a RODO),
 • realizacja umowy zawartej z Centrum (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na Centrum wynikających z przepisów szczególnych regulujących działalność Centrum (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • dochodzenie i obrona przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z zawartą umową lub z jej nie zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • administracja wewnętrzna Centrum (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • procesy rekrutacyjne.

W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej Pani/Pana dane mogą być przekazywane do: innych podmiotów upoważnionych do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa, podmiotów wykonujących w imieniu i na rzecz Centrum czynności faktyczne związane z czynnościami Centrum lub innych podmiotów świadczących usługi w imieniu i/lub na rzecz Centrum.

Na podstawie ustaw szczególnych (jak np. prawo telekomunikacyjne) mogą być do Pani/Pana kierowane komunikaty informacyjne za pośrednictwem m.in. wiadomości e-mail lub SMS.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy zawartej z Centrum, a po rozwiązaniu umowy przez okres konieczny dla zabezpieczenia dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych lub złożenia sprzeciwu – do momentu odpowiednio wycofania zgody lub złożenia sprzeciwu. W sytuacji, w której przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie przepisów prawa, dane będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów szczególnych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest ono warunkiem zawarcia umowy i spełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa. Niepodanie tych danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia umowy i realizacji obowiązków, którym podlega Centrum. Dane dla celu marketingowego są podawane dobrowolnie.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skarg do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych.

Centrum powołało Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się wysyłając wiadomość na adres e-mail: arnold.partner@gmail.com

Jakie dane osobowe dotyczące Pana/Pani wykorzystujemy?

Gromadzimy i wykorzystujemy Pana/Pani dane osobowe w niezbędnym zakresie w ramach naszej działalności oraz w celu osiągnięcia wysokiego standardu spersonalizowanych usług.

Możemy gromadzić różnego rodzaju dane osobowe dotyczące Pana/Pani, w tym:

 • dane identyfikacyjne,
 • dane wymagane do zawarcia umowy, wykonania usługi, wystawienia faktury,
 • dane kontaktowe,
 • dane dotyczące stanu zdrowia.

Nigdy nie zwrócimy się do Pana/Pani z prośbą o udostępnienie nam danych osobowych związanych z pochodzeniem rasowym lub etnicznym, podglądami politycznymi, przekonaniami religijnymi lub filozoficznymi, przynależnością do związków zawodowych, danych genetycznych lub danych dotyczących Pana/Pani orientacji seksualnej, o ile takie obowiązek nie wynika z obowiązujących przepisów prawa.

Dane dotyczące Pana/Pani, które wykorzystujemy mogą być bezpośrednio przekazane przez Pana/Panią lub uzyskane z poniższych źródeł w celu weryfikacji lub wzbogacenia naszych baz danych:

 • ze źródeł publicznie dostępnych, np. z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej czy innych podobnych źródeł;
 • publikacje/bazy danych udostępniane przez oficjalne organy (np. dziennik urzędowy);
 • nasi pacjenci lub usługodawcy;
 • osoby trzecie, agencje zapobiegania nadużyciom lub brokerzy danych, zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych;
 • strony internetowe/portale mediów społecznościowych zawierające informacje podane przez Pana/Panią (np. Pana/Pani własna strona internetowa lub media społecznościowe);
 • bazy danych udostępniane publicznie przez osoby trzecie.
Czy mają państwo obowiązek podać dane?

W zakresie przetwarzania danych celem zatrudnienia, podanie danych jest obowiązkowe i wynika z wymagań ustawy Kodeks pracy. Brak podania danych uniemożliwia zatrudnienie w Centrum. W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych następuje w celu wykonania zadań ustawowych nałożonych na Centrum, podanie przez Państwa danych jest warunkiem wypełnienia tychże zadań nałożonych przez ustawodawcę. Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do rozliczania z organami Państwowymi oraz wykonania wobec niech zobowiązań. W przypadku niepodania danych osobowych nie będzie możliwe dokonanie rozliczalności wobec organów Państwowych. Podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury jest obowiązkiem ustawowym i wynika z Ustawy o podatku od towarów i usług.

Szczególne przypadki gromadzenia danych osobowych, w tym pośrednie gromadzenie

W niektórych okolicznościach możemy gromadzić i wykorzystywać dane osobowe osób, z którymi posiadamy, moglibyśmy posiadać lub posiadaliśmy bezpośrednie stosunki, takich jak:

 • pacjenci,
 • pracownicy,
 • studenci,
 • stażyści,
 • pracownicy kontraktowi,
 • osoby na umowach zlecenie.

Z niektórych przyczyn możemy również gromadzić informacje dotyczące Pana/Pani, podczas gdy nie ma Pan/Pani bezpośrednich stosunków z nami. Może to mieć miejsce na przykład w sytuacji, gdy Pana/Pani pracodawca przekazuje nam informacje o Panu/Pani lub Pana/Pani dane kontaktowe są przekazywane przez jednostkę, jeżeli jest Pan/Pani na przykład w sytuacji nagłej w celu ratowania życia i zdrowia.

Dlaczego i na jakiej podstawie wykorzystujemy Pana/Pani dane osobowe?

1. Aby spełnić spoczywające na nas wymogi prawne i regulacyjne

Wykorzystujemy Pan/Pani dane osobowe w celu spełnienia różnych wymogów prawnych i regulacyjnych, takich jak:

 • przepisy o Dokumentacji Medycznej, o Zasobach Archiwalnych oraz inne ustawy sektorowe zgodnie z którymi:
 • wprowadzamy środki bezpieczeństwa w celu zapobiegania nadużyciom,
 • odpowiedzi na oficjalne zapytania kierowane przez należycie upoważniony organ publiczny lub sądowy.
 • zgodność z przepisami dotyczącymi sektora medycznego;
 • wypełnianie obowiązków związanych z kontrolą podatkową i obowiązkiem powiadamiania.

2. Aby wykonać obowiązki nałożone na nas przez ustawodawcę

Wykorzystujemy Pana/Pani dane osobowe w celu wykonania naszych zobowiązań, tj.:

 • przekazywania niezbędnych informacji placówkom służby zdrowia na zasadach określonych przepisami prawa;
 • udzielania Panu/Pani pomocy i odpowiadania na Pani/Pana zapytania.

3. Aby zaspokoić nasze uzasadnione interesy

Wykorzystujemy Pana/Pani dane osobowe w celu wdrażania i rozwijania naszej służby, ulepszania naszego zarządzania ryzykiem i obrony przysługujących nam praw, tj. w celu:

 • udokumentowania wizyt;
 • zapobiegania nadużyciom;
 • zarządzania informatyką, zarządzania infrastrukturą oraz bezpieczeństwem informatycznym;
 • tworzenia statystyk, testów i modeli dla badań i rozwoju, w celu poprawy zarządzania ryzykiem w Centrum lub w celu ulepszenia istniejących lub stworzenia nowych świadczeń zdrowotnych.
Komu udostępniamy Pana/Pani dane osobowe?

Aby zrealizować wyżej wymienione cele ujawniamy Pana/Pani dane osobowe wyłącznie:

 • podmiotom medycznym, gdy zachodzi uzasadniona konieczność;
 • usługodawcom, którzy wykonują usługi w naszym imieniu;
 • niezależnym partnerom Centrum z którymi łączy nas stała współpraca;
 • organom sądowym, agencjom państwowym lub organom publicznym, na żądanie oraz w zakresie dozwolonym przez prawo;
 • niektórym osobom wykonującym regulowane zawody, takim jak lekarze, prawnicy, notariusze lub audytorzy.
Jak długo przechowujemy Pana/Pani dane osobowe?

Będziemy przechowywać Pana/Pani dane osobowe przez okres wymagany do przestrzegania obowiązujących przepisów i regulacji lub inny okres dotyczący naszych wymagań operacyjnych, takich jak właściwe prowadzenie dokumentacji medycznej, reagowanie na roszczenia prawne lub zapytania organów regulacyjnych, w zależności od tego, który z nich jest dłuższy. W przypadku pacjentów informacje są przechowywane przez okres konieczny dla realizacji celu w jakim zostały zebrane.

Dane osobowe zawarte w dokumentacji medycznej będą przetwarzane zgodnie z wymogami art. 29 ust. 1 ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2017 r. poz. 1318), tj. przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:

 1. dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która będzie przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon,
 2. zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które będą przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie,
 3. skierowań na badania lub zleceń lekarza, które będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza, a przypadkach, gdy świadczenie nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie – przez okres 2 lat, chyba że pacjent odebrał skierowanie,
 4. dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, która będzie przechowywana przez okres 22 lat.
Jakie prawa przysługują Panu/Pani i w jaki sposób może Pan/Pani z nich skorzystać?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przysługują Panu/Pani następujące prawa:

 • prawo dostępu – może Pan/Pani uzyskać informacje związane z przetwarzaniem swoich danych osobowych oraz kopię takich danych osobowych;
 • prawo do poprawiania – jeżeli uważa Pan/Pani, że dane osobowe są niedokładne lub niekompletne, może Pan/Pani domagać się wprowadzenia odpowiednich zmian do swoich danych osobowych;
 • prawo do usunięcia – prawo usunięcia swoich danych osobowych w zakresie dozwolonym przez prawo;
 • prawo do ograniczenia – może Pan/Pani poprosić o ograniczenie przetwarzania swoich danych osobowych;
 • prawo do zgłoszenia sprzeciwu – może Pan/Pani sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych z przyczyn związanych z Pana/Pani sytuacją. Przysługuje Panu/Pani bezwzględne prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania związanego z marketingiem bezpośrednim;
 • prawo do wycofania zgody – jeżeli wyraził(-a) Pan/Pani zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, może Pan/Pani wycofać zgodę w dowolnym czasie w zakresie dozwolonym przez prawo;
 • prawo do przekazywania danych – jeżeli jest to zgodne z prawem, może Pan/Pani domagać się, aby przekazane nam dane osobowe zostały zwrócone Panu/Pani lub przekazane osobie trzeciej, jeżeli jest to wykonalne.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, oprócz powyższych uprawnień, przysługuje Panu/Pani również prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzoru.

Jak można skontaktować się z nami?

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z korzystaniem przez nas z Pana/Pani danych osobowych w ramach niniejszego Powiadomienia, prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych: arnold.partner@gmail.com, który rozpatrzy Pana/Pani zapytanie.

Kontakt
85-015 Bydgoszcz
52 322 54 88
Rejestracja - Usługi NFZ i prywatne
728 297 500
Rejestracja - Usługi prywatne
52 322 16 12
Rehabilitacja
52 322 16 04
RTG
52 322 54 88, 728 297 500
USG
52 322 16 23
Sekretariat
52 321 00 41
Fax
Współpraca
Strona internetowa używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy. Szczegółowe informacje na temat wykorzystania plików cookie znajdują się w Polityce cookies
Centrum Reumatologii i Rehabilitacji sp. z o.o., ul. Markwarta 8, 85-015 Bydgoszcz, NIP 554-28-23-634, REGON: 340530482, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000316830, kapitał zakładowy: 58.000 zł, w całości wpłacony.